องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th

นายดำริห์ สาแล๊ะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

086-9560841

นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

086-4907828

  • วิสัยทัศน์

    “องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง พัฒนาทุกทาง ครบทุกด้าน อย่างสร้างสรรค์”

ข่าวสารชาวอบต.จะรัง

กิจกรรมชาวอบต.จะรัง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วีดีทัศน์แนะนำ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา
8 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.จะรัง เราดูแล

7
หมู่
5,354
ประชากร
29.50
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)